ການຢັ້ງຢືນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ

ໃບຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ 14001

ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ 14001

ໃບຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ 18001

ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ 45001

ໃບຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ 9001

ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ 9001

ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ

ເອກະສານອ້າງອີງມາດຕະຖານ 100 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4

Threading Sewing ເອກະສານອ້າງອີງມາດຕະຖານ 100 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6

ເອກະສານອ້າງອີງມາດຕະຖານ 100 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6

Embroidery Thread ເອກະສານອ້າງອີງມາດຕະຖານ 100 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6

ມາດຕະຖານການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໂລກ

GRS (ມາດຕະຖານການຜະລິດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໂລກ)