MH Factories Tour

Sewing Threads Factory

Bobbin Winder

Bobbin Winder

ອຸນຫະພູມສູງແລະເຄື່ອງຍ້ອມຄວາມດັນສູງ

ອຸນຫະພູມສູງແລະເຄື່ອງຍ້ອມຄວາມດັນສູງ

ອຸນຫະພູມສູງ / ຄວາມກົດດັນສູງເຄື່ອງ

ອຸນຫະພູມສູງ / ຄວາມກົດດັນສູງເຄື່ອງ

ເຄື່ອງຈັກທົ່ງຫຍ້າທຽມປົກກະຕິ

ເຄື່ອງຈັກທົ່ງຫຍ້າທຽມປົກກະຕິ

Embroidery Threads Factory

Slack Winding

Slack Winding

ເຄື່ອງລວດລາຍແບບດ່ຽວ

ເຄື່ອງລວດລາຍແບບດ່ຽວ

Rewinding

Rewinding

Hank

Hank

Dual Type Twister

Dual Type Twister

Inverted Yarn

Inverted Yarn

Dyeing Machinery and Apparatus

Dyeing Machinery and Apparatus